User profile: yosai

Real name:
Yoshiaki Saito
Rank:
6 kyu